A Shepherds Heart

German Shepherds

Home White German Shepherds Testimonials

Female DOB 09/18/17

Female DOB 09/18/17

Male DOB 4/23/17

Male DOB 4/23/17

Male DOB 06/23/17

Male DOB 06/23/17

Male DOB 09/18/17

Male DOB 09/18/17

Socialized with cats

Well socialized with cats

Contact Diane Schiavo dianeschiavo@ymail.com


Return to the German Shepherd or White German Shepherd page.